เกี่ยวกับเรา

สัมมนา

เราเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่สนใจกระจายความเสี่ยงโดยการไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม อเมริกา จีน จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ได้แก่ งานวันรวมพลคนลงทุนหุ้นเวียดนาม ในประเทศไทย และงาน vvinvestor day
ในประเทศเวียดนาม เป็นประจำทุกปี

วิสัยทัศน์ของเรา

ทำเรื่องการลงทุนในต่างประเทศและหุ้นเวียดนาม ให้เป็นเรื่องเข้าใจได้ง่าย

พันธกิจ

1 เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนแบบvalue investor ทั้งหุ้นในประเทศ  หุ้นเวียดนามและหุ้นต่างประเทศอื่นๆ ที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสถานการณ์

2. เป็นศูนย์กลางการจัดสัมมนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การลงทุนแบบvalue investor ทั้งหุ้นในประเทศ  หุ้นเวียดนามและหุ้นต่างประเทศอื่นๆทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ

สนใจเป็นพันธมิตรทางธุรกิจหรือทำงานร่วมกับเราอีเมล์ติดต่อ

E-mail1: vietnamvi.group@gmail.com

E-mail 2: architao@yahoo.com

E-mail 3: Kanxit5220@gmail.com