เราเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่สนใจกระจายความเสี่ยงโดยการไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ได้แก่ งานวันรวมพลคนลงทุนหุ้นเวียดนาม ในประเทศไทย และงาน vvinvestor day
ในประเทศเวียดนาม เป็นประจำทุกปี

วิสัยทัศน์ของเรา

-ทำให้การลงทุนแบบ value investors ในเวียดนามและในตลาดหุ้นต่างประเทศ ให้ง่ายขึ้น

พันธกิจ

1 เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนแบบvalue investor ทั้งหุ้นในประเทศ  หุ้นเวียดนามและหุ้นต่างประเทศอื่นๆ ที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสถานการณ์

2. เป็นศูนย์กลางการจัดสัมมนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การลงทุนแบบvalue investor ทั้งหุ้นในประเทศ  หุ้นเวียดนามและหุ้นต่างประเทศอื่นๆทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ

อีเมล์E-mail 1: architao@yahoo.com

E-mail 2: Kanxit5220@gmail.com

E-mail 3: vietnamvi.group@gmail.com