Privacy Policy

เว็บไซต์ของเรา https://www.vietnamvi.com/ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า https://www.vietnamvi.com/
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ https://www.vietnamvi.com/ ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ https://www.vietnamvi.com/ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ https://www.vietnamvi.com/ ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

https://www.vietnamvi.com/ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

 • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
 • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด
 • เพื่อใช้ตรวจสอบผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ที่ต้องการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกลับผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ https://www.vietnamvi.com/ จัดเก็บ

เว็บไซต์ https://www.vietnamvi.com/ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ และ การลงทะเบียนโดยข้อมูลที่เราจัดเก็บมีดังนี้

 • ชื่อ – นามสกุล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • อีเมล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ https://www.vietnamvi.com/

เว็บไซต์ https://www.vietnamvi.com/ มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ https://www.vietnamvi.com/ ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ https://www.vietnamvi.com/ มีการใช้งาน ซอฟท์แวร์ และ บริการจาก บุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้มีดังนี้

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel/Conversion API
 • Google Tag Manager
 • LINE Tag
 • Youtube Embedded

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูล ที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถปฎิเสธ การใช้งานคุกกี้ ได้จาก หน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ ที่หน้าเว็บไซต์
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ ออกจากเว็บบราวเซอร์ จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ https://www.vietnamvi.com/ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร

บนเว็บไซต์ https://www.vietnamvi.com/ อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ https://www.vietnamvi.com/ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ https://www.vietnamvi.com/ ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

ท่านจะติดต่อ https://www.vietnamvi.com/ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย vietnamvi (https://www.vietnamvi.com/)