อัพเดทผลประกอบการหุ้นเวียดนามครึ่งปีนี้ 1H2021

Corporate News:

·        GELEX Group JSC (หุ้น GEX – อุปกรณ์ไฟฟ้า) ผ่านมติลงทุนเพิ่มในบริษัทลูก Gelex Infrastructure JSC มูลค่า 3.429 ล้านล้านดองโดยชาระเงินสดส่วนหนึ่งและส่วนที่เหลือ 3.3 ล้านล้านดองจะแลกด้วยหุ้น #VGC จานวน 138 ล้านหุ้นที่ #GEX กำลังถืออยู่คาดว่าบริษัทจะเริ่มดาเนินการในไตรมาส 3 จุดประสงค์ของการลงทุนครั้งนี้เพื่อโอนหุ้น VGC ทั้งหมดหรือเทียบเท่า 30.78% ให้บริษัทลูกบริหารณตอนนี้บริษัท Gelex Infrastructure Infrastructure กำลังบริหารบริษัทลูก 9 แห่งที่ทาธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมและจัดสรรน้าสะอาด

จบ 6 เดือนแรก GEX มีรายได้เพิ่มขึ้น 79% YoY เป็น 13.1 ล้านล้านดองกาไรหลังหักภาษีของบริษัทแม่เพิ่มขึ้น 54% YoY เป็น 5.4 แสนล้านดอง

·        Ha Do Group Joint Stock Company (#HDG – อสังหาริมทรัพย์) รายได้สุทธิ 2Q21 ลดลง 75% YoY เป็น 4.7 แสนล้านดองเพราะรายได้หลักจากอสังหาริมทรัพย์ลดลงกาไรหลังหักภาษีของบริษัทแม่ลดลง 93% YoY เป็น 3.2 หมื่นล้านดองซึ่งเป็นระดับกาไรต่าสุดตั้งแต่ 2Q18 

จบ 6 เดือนแรกบริษัทมีรายได้สุทธิลดลง 39% YoY เป็น 1.8 ล้านล้านดองคิดเป็น 38% ของประมาณการทั้งปีกาไรหลังหักภาษีของบริษัทแม่ลดลง 44% YoY เป็น 3.5 แสนล้านดองคิดเป็น 40% ของประมาณการทั้งปีบริษัทกาลังบริหารโรงไฟฟ้าพลังน้า 5 แห่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่งและโรงไฟฟ้างานลม 1 แห่งในช่วงปี 2021-2023 บริษัทจะเน้นพัฒนา 3 ธุรกิจหลักได้แก่อสังหาริมทรัพย์พลังงานและก่อสร้าง

·        Tu Liem Urban Development Joint Stock Company (#NTL – อสังหาริมทรัพย์) เผยรายได้ 2Q21 เพิ่มขึ้น 8% YoY เป็น 1 แสนล้านดองกาไรหลังหักภาษีเพิ่มขึ้น 21% YoY เป็น 5.1 หมื่นล้านดอง

จบ 6 เดือนแรกบริษัทมีรายได้สุทธิ 1.9 แสนล้านดองเพิ่มขึ้น 12% YoY หรือคิดเป็น 24% ของประมาณการทั้งปีและกาไรหลังหักภาษี 6.4 หมื่นล้านดองเพิ่มขึ้น 19% YoY หรือคิดเป็น 23% ของประมาณการทั้งปี

Trading Idea:

OUTPERFORM | QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY (HOSE: #QNS)

ราคาปีจจุบันหุ้นละ VND 44,200 ราคาเป้าหมายหุ้นละ VND 52,200

นักวิเคราะห์จากSSI เผยข้อมูลดังนี้

·        ใน 2Q21 QNS มีรายได้ 2.03 ล้านล้านดอง +11.5% YoY และกาไรหลังหักภาษี 3.6 แสนล้านดอง +12.8% 

YoY จบ 6 เดือนแรกปี 2021 บริษัทมีรายได้ 3.7 ล้านล้านดอง +13% YoY และกาไรหลังหักภาษี 5.2 แสนล้านดอง +19.2% YoY หนุนโดยธุรกิจผลิตน้าตาล

ใน 1H21 ยอดขายน้าตาลสูงถึง 8.6 แสนล้านดอง +63.3% YoY จากราคาขายเพิ่มขึ้น 32% และปริมาณเพิ่มขึ้น 23% ยอดขายนมถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น 2.2% YoY เป็น 1.9 ล้านล้านดองจากปริมาณน้านมถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น 5% แต่ราคาขายเฉลี่ยลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนแบ่งการตลาดของ Vinasoy เพิ่มขึ้นจาก 85% เป็น 89% รายได้จากอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ (เบียร์น้าแร่และขนมหวาน) ลดลง 5%-10% QoQ จากความต้องการที่อ่อนแอในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19

·        ทาง SSI ปรับลดประมาณการกาไรหลังหักภาษีเป็น 1.3 ล้านล้านดองแต่เพิ่มขึ้น 21% YoY จากการคาดการณ์การผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ลดลงในปี 2021 และรายได้กาไรหลังหักภาษีปี 2021 อยู่ที่ 10.3 ล้านล้านดอง +19% YoY และ 1.5 ล้านล้านดอง +18% YoY ตามลาดับ

·        ทาง SSI ปรับขึ้นราคาเป้าหมายเป็นหุ้นละ VND 52,000 เพราะธุรกิจน้ำตาลดีขึ้นและอิงประมาณการผลประกอบการปี 2022

·        Downward risks ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ QNS ลดลงราคาถั่วเหลืองสูงกว่าคาดปริมาณการผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ต่ากว่าคาด