ม.ปลายดีที่สุดในโลก เวียดนาม แซงขึ้น ส่วนไทยอันดับร่วง

0
2855

จัดอันดับม.ปลายดีที่สุดในโลก เวียดนาม แซงขึ้น ส่วนไทยอันดับร่วง

OECD ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลจากรายงาน Universal Basic Skills What Countries Stand To Gain ซึ่งได้มีการวิเคราะห์และจัดอันดับระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน 76 ประเทศทั่วโลก และพบว่ามี 20 ประเทศอันดับแรก ที่สามารถจัดระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดีที่สุดในโลก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อันดับ 1 ประเทศสิงคโปร์

อันดับ 2 เกาะฮ่องกง

อันดับ 3 ประเทศเกาหลี

อันดับ 4 ประเทศญี่ปุ่น

อันดับ 5 ประเทศไต้หวัน

อันดับ 6 ประเทศฟินแลนด์

อันดับ 7 ประเทศเอสโตเนีย

อันดับ 8 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อันดับ 9 ประเทศเนเธอร์แลนด์

อันดับ 10 ประเทศแคนาดา

อันดับ 11 ประเทศโปแลนด์

อันดับ 12 ประเทศเวียดนาม *****

อันดับ 13 ประเทศเยอรมนี

อันดับ 14 ประเทศออสเตรเลีย

อันดับ 15 ประเทศไอร์แลนด์

อันดับ 16 ประเทศเบลเยียม

อันดับ 17 ประเทศนิวซีแลนด์

อันดับ 18 ประเทศสโลวีเนีย

อันดับ 19 ประเทศออสเตรีย

อันดับ 20 ประเทศอังกฤษ

ประเทศเวียดนาม ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 12 ในขณะที่ประเทศไทย ตกไปอยู่ในอันดับที่ 47 ดีกว่าประเทศมาเลเซียอยู่ไม่มากนัก

ผลการจัดอันดับดังกล่าวเป็นการนำข้อมูลการทดสอบ ทั้งโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ( PISA) และการสอบภายในประเทศ เช่น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET มาวิเคราะห์และนำมาจัดอันดับ เป็นต้น

ซึ่งผลที่ออกมาไม่เป็นที่น่าแปลกใจมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดอันดับการจัดการศึกษาในระดับนานาชาติของหน่วยงานอื่น ก็พบว่าไทยอยู่ในอันดับรั้งท้ายเท่ากับว่าการพัฒนาของเราหยุดนิ่งขณะที่ประเทศอื่นๆ กำลังเดินไปข้างหน้า ดังนั้นจะทำให้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ทั่วโลกจะมองข้ามประเทศไทย

Credit: https://campus.campus-star.com/education/55450.html